Aktuality

Čo máme nové?

Vzdelávaním hovoríme „STOP obchodovaniu s ľuďmi“

pridal: charita | dátum: 18. januára 2024 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita na základe skúseností nadobudnutých v rámci Projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi dlhodobo vníma potrebu vzdelávať pracovníkov v sociálnej oblasti v téme obchodovania s ľuďmi (ďalej len „OSĽ“). Vzhľadom k tomu sa rozhodla uskutočniť sériu vzdelávaní pre pracovníkov a dobrovoľníkov charít a ďalších organizácií v téme obchodovania s ľuďmi prostredníctvom dotácie od Ministerstva spravodlivosti SR.

Cieľom tohto projektu bolo odovzdať informácie z oblasti OSĽ pracovníkom a dobrovoľníkom  pracujúcim v teréne, aby vedeli rozpoznať obchodovanie s ľuďmi a taktiež, aby mali vedomosť ako postupovať ďalej po identifikovaní potenciálnej obete.

Vzdelávanie bolo taktiež zacielené na to, aby sa jeho účastníci dozvedeli o Programe podpory a ochrany obetí OSĽ, ktorého gestorom je Ministerstvo vnútra SR a ktorý poskytuje komplexnú starostlivosť o obete. Ďalším cieľom vzdelávania bolo aj odovzdanie informácií z oblasti predchádzania obchodovania.

SKCH od druhého štvrťroka 2023 uskutočnila najskôr vzdelávania pre svojich kolegov, ktorí sa po celom Slovensku venujú najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva v rámci charitných zariadení, ktorých má charita na Slovensku 350. Týmito zariadeniami sú najmä nocľahárne a útulky pre ľudí bez domova, komunitné centrá pre marginalizované skupiny, centrá podpory pre ľudí z Ukrajiny, zariadenia pre zdravotne znevýhodnených.

Ďalšie pomáhajúce organizácie SKCH oslovovala na základe skúseností z pôsobenia na hraniciach po vypuknutí vojny na Ukrajine, kde boli prítomní v „prvej línii“, avšak v tom čase nemali dostatočné vedomosti o rizikách obchodovania s ľuďmi. Preto s ponukou vzdelávania oslovila organizácie Maltézska pomoc Slovensko a Slovenský červený kríž, ktoré pôsobili na hraniciach od prvého dňa po vypuknutí vojny.  Ostatné organizácie SKCH vyberala na základe ich práce s cieľovými skupinami /OZ VAGUS – ľudia bez domova, Úsmev ako dar – deti, mladí dospelí, rodiny, Proti prúdu – ľudia bez domova a pod./

V mesiacoch máj, jún, september, október a december SKCH zrealizovala 14 vzdelávaní /pozri tabuľku č. 1/ pre 13 organizácií, z toho bolo  pre 6 oblastných charít a 7 mimovládnych organizácií.

Celkový počet účastníkov vzdelávaní bol 215, z toho bolo 174 zamestnancov organizácií a 41 dobrovoľníkov.

Tabuľka č. 1

Program, štruktúra a priebeh vzdelávaní bol rovnaký. Najprv sa predstavili  ciele vzdelávania. Nasledovalo vzájomné zoznámenie sa a uvedenie do témy. Postupne sa prešlo k definícii, celosvetovému pokrytiu fenoménu OSĽ, konaniu, prostriedkom, účelu – formám vykorisťovania, premietaniu filmu s názvom „Na druhý pohled“ a k aktivitám zameraným napr. k rozpoznaniu OSĽ. Prostredníctvom príkladov z praxe sa SKCH snažila priblížiť, čím si obete prechádzajú, ako sa s nimi pracuje pri ich opätovnom začlenení do života a spoločnosti a aký balík služieb im môže ponúknuť. Posledná časť vzdelávania bola venovaná predchádzaniu OSĽ. 

V priebehu školenia SKCH porozdávala predpripravené prezentačné materiály, ktorých súčasťou boli zakladače, zápisník a pero s popisom „Človek nie je tovar“ s číslom Národnej linky pomoci obetiam OSĽ a s odkazom na webovú stránku obchodsludmi.sk

*Gestorom Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi a Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky