Obete obchodovania

Páchatelia týchto kriminálnych aktivít – tzv. obchodníci s ľuďmi vždy využívajú zraniteľnosť svojich obetí alebo ich dôveru. Nemusí sa však jednať len o ľudí v núdzi (aj keď tí tvoria prevažnú časť obetí obchodovania, hľadajúc riešenie svojej ťažkej situácie) – často sa prvotný nábor vykonáva prostredníctvom ponúk študijných pobytov, ponúk na sobáš, predstierania lásky a blízkeho vzťahu – čím sa ohrozenou skupinou stávajú v podstate všetci – bez rozdielu vzdelania, národnosti či veku. 

Aj keď neexistuje jednoznačný profil obete obchodovania, stále platí, že najviac zraniteľnou skupinou sú ľudia zo sociálne-ekonomicky znevýhodneného prostredia.

V slovenských pomeroch to znamená viac obetí z oblastí s vysokou nezamestnanosťou a zo sociálne znevýhodnených komunít. Väčšina obetí má nižšie vzdelanie, nie je to však jednoznačne predurčujúci znak, nakoľko isté percento tvoria aj ľudia s ukončeným stredoškolským či vysokoškolským vzdelaním. V porovnaní s nedávnou minulosťou kedy boli obeťami najmä ženy obchodované na sexbiznis, pribúdajú mužské obete nútených prác. Tiež sa znižuje vek obetí, narastá počet obchodovaných detí. Dôležitým faktorom, ktorý robí osoby potenciálnymi obeťami, je tiež prežité násilie alebo zneužívanie (najmä počas detstva) a teda následne nižšia sebaúcta, väčšia labilita a zraniteľnosť.