Program pomoci

OBETIAM OBCHODU S ĽUĎMI POSKYTUJEME:

– chránené bývanie s utajenou adresou
– sprostredkovanie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti
– finančnú podporu
– materiálnu pomoc (napr. oblečenie)
– sociálnu asistenciu
– psychologickú a terapeutickú pomoc
– právne poradenstvo
– osobnú asistenciu
– kontakt s rodinou a príbuznými
– jazykové kurzy pre cudzincov
– kurzy sebarozvoja, rekvalifikačné a motivačné kurzy
– podporu pri hľadaní nového pracovného uplatnenia
– podporu pri hľadaní ubytovania
– duchovnú podporu

CIEĽOM reintegračného programu pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je:

– izolácia z kriminálneho prostredia
– vrátenie možnosti aktívnej účasti na normálnom živote
– znovu nájdenie svojej dôstojnosti a slobody
– prevzatie plnej zodpovednosti za svoj ďalší život
– získanie stratenej dôvery vo svoje okolie a samých seba